De interpellatie van Khadija Tamditi in de gemeenteraad van 21 februari 2013

Publié le lundi 25 février 2013

Mijnheer de Voorzitter,

In het algemeen stel ik vast dat de maatregelen die getroffen zullen worden, op overleg en inspraak gebaseerd zijn en ertoe strekken een ware transitie van de gemeente tot stand te brengen. Bovendien kaderen ze in een transversale aanpak, waarbij aandacht wordt besteed aan collegialiteit.

De statengeneraal van de Jeugd, de inrichting van oudercrèches, de ontwikkeling van vormen van solidair wonen en de wil om in elke wijk een properheidsenquête te voeren … Al deze acties bewijzen dat de nieuwe meerderheid de burgers stelselmatig bij de verschillende stadia van de besluitvorming wil betrekken.

Op het vlak van sociale cohesie staat in de nota te lezen dat het college van plan is om interculturele en intergenerationele projecten te ontwikkelen. Concreet wenst de nieuwe meerderheid het vormingsaanbod uit te breiden, namelijk voor het leren van de officiële talen en inzake interculturele dialoog. Ook wil het college ervoor zorgen dat sportbeoefening voor allen toegankelijk is (vrouwen, senioren, gehandicapte personen, …).

Overigens moeten burgers die solidaire initiatieven nemen, aangemoedigd en ondersteund worden door de overheid.

Ook andere punten, waaraan Ecolo-Groen veel belang hecht, komen in deze algemene beleidsnota aan bod. Voorbeelden hiervan zijn de bevordering van de actieve mobiliteit en de ontwikkeling van alternatieve vervoerswijzen, waaronder de uitbreiding van het autodeelsysteem. Concreet zal het college de bevolking bewustmaken van alternatieven voor de auto en de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor personen met een beperkt mobiliteit verbeteren.

Ecolo-Groen stemt in met het voornemen van het college om van leefmilieu en energie transversale beleidsdomeinen te maken. Ook de wens van de meerderheid om duurzame voeding in alle collectieve onthaalstructuren te bevorderen, is een positief punt.

Wat leefmilieu, energie en het transversale karakter van deze twee beleidsdomeinen betreft, vind ik het een goede zaak dat het college vooruitgang wenst te boeken op het vlak van de Allianties Werkgelegenheid-Leefmilieu. Meer bepaald zal er werk gemaakt worden van het afvalbeheer en de oprichting van een kringloopcentrum. Via dit project en de projecten inzake sociale economie die daarmee in verband staan, zullen immers talrijke banen worden gecreëerd (op het vlak van hergebruik, herstellingen, verhuring, …).

Overigens is Ecolo-Groen over de bereidheid van de meerderheid om het netwerk tussen openbare en privéverenigingen, Nederlandstalige en Franstalige scholen te verbeteren en de samenwerking tussen de verschillende gemeentediensten te bevorderen.

Ik stel met vreugde vast dat het nieuwe college van plan is om emancipatorische en participatieve projecten te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van een Jeugdraad om jongeren te raadplegen over projecten die hen belangen, het opzetten van een jongerenhuis ter ondersteuning van jongeren en hun ouders en het aanreiken van instrumenten aan professionals van de jeugdsector. Verder stel ik vast dat er nog talrijke acties moeten worden ondernomen om de bestaansonzekerheid in Molenbeek te bestrijden en het samenleven te versterken.

Ecolo-Groen is dus verheugd dat de meerderheid zich zal toeleggen op de constructie van nieuwe woningen en dat alle openbare woningen aan de normen van leefbaarheid zullen worden aangepast.

De energiebesparingen die hiermee zullen worden gerealiseerd, zullen immers tot een daling van de energiefactuur voor de huurders leiden. Tot slot merk ik met grote tevredenheid op dat de bestrijding van de onbewoonbaarheid van woningen en van huisjesmelkers een prioriteit zijn voor de meerderheid. Overigens zal het college specifieke aandacht besteden aan administratieve vereenvoudiging en de woningaanvragen centraliseren in een uniek inschrijvingsloket voor alle openbare woningen. Het goede bestuur en de gelijke behandeling vormen dus een centraal aandachtspunt voor de meerderheid. Dit zal het mogelijk maken om de toekenning van woningen te depolitiseren en te objectiveren.

A télécharger

Interpellatie van Khadija Tamditi
Document Word - 16.1 ko - ouvrir document